Privacy Verklaring

Algemeen      

Ceezoo, gevestigd aan de Sophialaan 1a, 8911 AE in Leeuwarden Amsterdam, ingeschreven in de  Kamer van Koophandel onder nummer  (hierna: “​ceezoo​”)  wil haar klanten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle  geven over wat er met hun gegevens gebeurt.

Toepassing van deze verklaring 

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op al onze huidige, voormalige en toekomstige klanten. Ceezoo streeft ernaar om haar plichten na te leven.

Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden 

Onder persoonsgegevens worden verstaan: informatie over  natuurlijke personen met dien  verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct  of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een naam, emailadres, telefoonnummer  of  van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de die natuurlijke  persoon.

De persoonsgegevens die Ceezoo verzamelt en verwerkt, betreffen in de  gegevens die de klant zelf aanreikt, die als gevolg daarvan contractueel zijn vastgelegd en of uitgebreid met andere openbare en relevante gegevens.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens 

Ceezoo verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor administratieve en marketing doeleinden, waarbij enkel die  gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen, impliciet ook bij afsluiten van een (mondelinge) overeenkomst;
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van onze overeenkomsten;
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij moeten voldoen; en
 • Wanneer Ceezoo daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al  naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van  fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende  netwerk- en informatiebeveiliging.

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt Ceezoo persoonsgegevens voor de  volgende concrete doelen:

 • Om de aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling te nemen.

Als je onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of een aanvraag te doen  over onze producten en diensten of wanneer je je bijvoorbeeld aanmeldt voor Ceezoos  nieuwsbrief, dan heeft Ceezoo in ieder geval je relevante  adresgegevens nodig en zal het verstrekken van deze gegevens door een persoon zien als toestemming voor het gebruik van deze gegevens.

Alle informatie die  Ceezoo in deze precontractuele fase over jou ontvangt, gebruikt Ceezoo alleen om je van de  gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals jij dat wilt. Als je klant wordt van  Ceezoo, zal Ceezoo je om een aantal  persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,  klantnummer, en zal Ceezoo ook bepaalde gegevens aan jou toewijzen, zoals  logingegevens.   Daarnaast zal Ceezoo altijd je KVK nummer willen opslaan en alsmede je BTW nummer

Ceezoo kan persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch)  nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan Ceezoo meent dat  die interessant kunnen zijn voor jou. Je kunt je voor dit soort berichten afmelden.

Ceezoo is wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te  bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van  algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel  of gerechtelijk onderzoek kan Ceezoo worden verplicht om bepaalde gegevens op een  vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.

Beveiliging van persoonsgegevens 

Ceezoo doet altijd haar best om persoonsgegevens en privacy te beschermen,  zowel op onze kantoorlocatie  als op het netwerk van Ceezoo. Ceezoo draagt zorg voor  passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te  beveiligen.

Medewerkers van Ceezoo worden geïnstrueerd om op correcte wijze persoonlijke  gegevens te behandelen.

Ceezoo doet het maximale voor de veiligheid van het netwerk,  de infrastructuur en de informatiesystemen. Bovendien gebruikt Ceezoo allerlei technische  maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een  wachtwoord, firewalls, antivirus, intrusiedetectie  en toegangscontroles voor werknemers.

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor  persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk op de hoogte gesteld in de door de  wet voorziene omstandigheden.

Het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicatie die via het netwerk van  Ceezoo verloopt (bijvoorbeeld: e-mailverkeer, hosting, …) is beschermd door de bepalingen  over het telecommunicatiegeheim. Dat houdt in dat Ceezoo en zijn medewerkers buiten de  door de wet opgesomde uitzonderingen geen kennis mogen nemen van de inhoud van dergelijke communicatie.

Verstrekken van gegevens aan derden 

Ceezoo verkoopt in geen geval geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze  doorgegeven aan derden tenzij

– er een wettelijke verplichting toe is

– dit nodig is voor onze dienstverlening, zoals bijvoorbeeld ingeval van domeinregistraties en aanvraag en uitgifte SSL-ceritifcaten

Indien Ceezoo op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit  met een expliciete vraag om toestemming, waarin informatie wordt gegeven over de betrokken partij , het doel van de doorgifte en verwerking. Indien wettelijk vereist, ontvangt Ceezoo  uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene. De betrokkene  heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

Rechten van de betrokkene

Je kunt een aantal rechten betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens  uitoefenen ten aanzien van Ceezoo, voor zover je over die rechten beschikt onder de  toepasselijke wetgeving.    Je kunt deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens  vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy. Ceezoo zal dergelijke verzoeken  verwerken en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig  de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand,  eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.  Om je rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je  persoonsgegevens te voorkomen, dien je ons een bewijs van je identiteit te verschaffen.

Wanneer je dit nodig acht, kun je je eveneens richten tot of een klacht indienen bij de  Autoriteit Persoonsgegevens (​https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/​).

Recht op bezwaar 

Je hebt indien er geen zakelijke overeenkomst is of heeft bestaan tussen jou en Ceezoo te allen tijde het recht om vanwege met je specifieke situatie verband houdende  redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Recht op inzage

Je hebt het recht op (gratis) inzage in je eigen gegevens  of om een kopie van  deze  persoonsgegevens te krijgen.

Je kunt ons bovendien vragen:

 • Of wij je gegevens verwerken;
 • Voor welk doel wij die verwerken;
 • Welke persoonsgegevens wij verwerken;
 • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
 • Welke rechten je hebt.

Recht op rectificatie en verwijderen van gegevens

Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals in geval van een  verhuizing.  Je hebt ook het recht om, zonder onredelijke vertraging, je persoonsgegevens te  laten verwijderen indien en in zoverre:

 1. de persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor het oorspronkelijke doel
 2. er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;
 3. je bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen hogere, dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door Ceezoo;
 4. de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
 5. de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke  verplichting die Ceezoo heeft.

Ceezoo zal je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bericht hieromtrent sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal Ceezoo eveneens toelichten waarom niet volledig  aan het verzoek kon worden voldaan. Ceezoo kan ook niet altijd alle gevraagde  gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen, bijvoorbeeld om  tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Ceezoo verplicht om factuurgegevens voor maximaal zeven jaar te bewaren).

Cookies 

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën  waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het  leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd). Voor meer  informatie over welke cookies wij gebruiken, waarom en hoe, en wat jouw keuzes  daarbij zijn, klik ​hier​ voor ons cookiebeleid.

Contactgegevens 

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Verklaring kan te  allen tijde gericht worden aan: Ceezoo, Sophialaan 1a, 8911 AE Leeuwarden Tel: +31 58 8434 558  E-mail:  privacy@ceezoo.nl

11 Wijzigingen 

Ceezoo behoudt zich het recht voor om deze verklaring aan te passen. Wijzigingen  zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden  gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen.